Zgodnie z art. 3 ust.2 pkt. 9 lit. a) i lit. b) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888), informuję:

 1. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Repki w 2022 roku:

  Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stoczku

  ul. Węgrowska 22, 07-104 Stoczek

  tel. 25 691 90 00

 2. Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych przez podmiot odbierający odpady komunalne z terenu Gminy Repki:

  - zmieszanych odpadów komunalnych:

  * Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o., ul. Bolesława Prusa 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka

  * Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Siedlce, ul. Błonie 3, 08-110 Siedlce

  * Ostrołęckie TBS Sp. z o.o., ul. Berka Joselewicz 1, 07-410 Ostrołęka

  - bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania: „EKO-SAM” BIS Sp. z o.o., ul. Dobra 12, 05-306 Jakubów

 3. Odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony będą odbierane od mieszkańców podczas ustalonych zbiórek 1 raz w roku. Terminy i miejsca odbioru odpadów będą podawane w ogłoszeniach na tablicach ogłoszeń w miejscowościach z terenu gminy, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Gminy Repki www.repki.pl.

 4. Odpady folii, sznurka powstające w gospodarstwach rolnych na terenie gminy Repki będą odbierane od mieszkańców po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Terminy i miejsca odbioru odpadów będą podawane w ogłoszeniach na tablicach ogłoszeń w miejscowościach z terenu gminy, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Gminy Repki www.repki.pl.

                                                                                                               Wójt Gminy Repki
                                                                                                              /-/ Apolonia Stasiuk