Uchwała Nr XL/244/2021 Rady Gminy Repki z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmiany  uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso