Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Repki

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 0050.23.2013

Wójta Gminy Repki

z dnia 26 kwietnia 2013 r.

 

WÓJT GMINY REPKI

działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 16 i 17, art. 5 ust.4, art. 11 ust. 1 i 2, art. 13 ustawy

z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(t.j.Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)

 

ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Gminie Repki w 2013 roku

 

 

W otwartym konkursie ofert, zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy.

 

1. Rodzaj zadania:

 

WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z DZIEDZINY KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

 

Zadanie Nr 1

Kultywowanie tradycji, promowanie działań utrwalających tożsamość kulturową Gminy Repki poprzez wydanie Przewodnika po Gminie Repki.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2013 r. - 6.000 zł.

Środki publiczne wydatkowane z budżetu Gminy  na realizację zadania w 2012 r. - 0 zł.

 

Zadanie Nr 2

Podniesienie aktywności społecznej, wzbogacenie oferty kulturalnej, podniesienie atrakcyjności regionu, przybliżenie wiedzy o tradycji poprzez organizację pikniku integracyjnego w Repkach.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2013 r. - 3.129 zł.

Środki publiczne wydatkowane z budżetu  Gminy na realizację zadania w 2012 r. - 0 zł.

 

Zadanie Nr 3

Zorganizowanie imprezy kulturalnej podtrzymującej kultywowanie tradycji ludowych dla mieszkańców społeczności lokalnej .

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2013 r. - 15.099 zł.

Środki publiczne wydatkowane z budżetu Gminy  na realizację zadania w 2012 r. - 0 zł.

 

Zadanie Nr 4

Wzmocnienie infrastruktury kulturalnej w gminie Repki.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2013 r. – 15.942 zł.

Środki publiczne wydatkowane z budżetu Gminy na realizację zadania w 2012 r. - 0 zł.

2. Zasady przyznawania dotacji.

 

a) Zasady przyznawania dotacji na realizację zadania publicznego określają przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

b) Dotację na realizację zadania publicznego otrzymają podmioty, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze przez Komisję Konkursową i uzyskają akceptację Wójta Gminy.

c) Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadania, o którym mowa w pkt. 1 („Rodzaj zadania”) zleconego w formie wspierania tych zadań.

d) Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Repki a podmiotami, których oferty przyjęte zostaną do realizacji.

                                                                

3. Terminy i warunki realizacji zadania.

 

Realizacja zadania publicznego następuje po zawarciu pisemnej umowy z oferentem.

Podstawą do zawarcia umowy jest zarządzenie Wójta Gminy w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji. Umowa określa zakres i warunki realizacji zadania publicznego.

Realizacja zadania następuje w okresie od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia zadania, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2013 r.

Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami. Zadanie należy realizować w taki sposób aby swym zasięgiem objęło możliwie jak największą liczbę uczestników.

Dotacja nie może być wykorzystana na zobowiązania powstałe przed datą podpisania umowy.

 

4. Termin, miejsce i warunki składania ofert.

 

Oferty na realizację zadań wymienionych w pkt. 1 należy składać w terminie do 20 maja 2013 r. do godz. 12:00.

Ofertę należy przygotować na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 6, poz. 25).

Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem, lub rejestrem określającym sposób reprezentacji wraz z pieczątkami imiennymi, a w przypadku ich braku wymagane są czytelne podpisy oraz pieczątka nagłówkowa oferenta.

Załączone do oferty kopie dokumentów powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” podpisem czytelnym przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu ubiegającego się o dotację lub osoby upoważnione do potwierdzania dokumentów.

Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Repki, ul. Parkowa 7, 08-307 Repki lub za pośrednictwem poczty na wymieniony adres, w zamkniętych kopertach z napisem :

„Konkurs na realizację zadań publicznych w 2013 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Gminie Repki – zadanie Nr ..”

Oferty złożone na innym druku, niekompletne, złożone po terminie lub nie spełniające innych warunków i wymogów zawartych w ogłoszeniu zostaną odrzucone z powodów formalnych.

 

5. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

 

Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy.

Oferty złożone nieprawidłowo pod względem formalnym nie będą poddane weryfikacji merytorycznej.

Komisja Konkursowa dokona oceny merytorycznej ofert i przedstawi Wójtowi Gminy wykaz ofert, którym rekomenduje udzielenie dotacji.

 

Weryfikacja merytoryczna ofert dokonana zostanie z uwzględnieniem następujących kryteriów:

a) możliwości realizacji zadania przez podmiot składający ofertę,

b) zakresu rzeczowego oferty,

c) posiadania przez oferenta odpowiedniego doświadczenia w zakresie realizacji zadania będącego przedmiotem oferty, bądź o podobnym charakterze,

d) przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania w porównaniu z zakresem rzeczowym zadania,

e) wielkości zadeklarowanego udziału środków własnych podmiotu lub środków pozyskanych z innych źródeł w stosunku do dotacji z budżetu gminy, która jest przeznaczona na wsparcie realizacji zadania,

f) analizy i oceny realizacji zadań zleconych poszczególnym podmiotom w okresach poprzednich, biorąc pod uwagę terminowość i rzetelność ich realizacji oraz sposób rozliczenia otrzymanej na ten cel dotacji.

 

Wyboru ofert, które otrzymają dofinansowanie, dokonuje Wójt Gminy Repki w drodze zarządzenia, po zapoznaniu się z wnioskami Komisji Konkursowej.

 

6. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu.

 

Po zakończeniu procedury konkursowej Wójt Gminy ogłosi informację o wynikach konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Gminy.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi niezwłocznie po wydaniu przez Wójta Gminy Zarządzenia w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji, nie później jednak niż w terminie 3 dni po wydaniu w/w zarządzenia.

Oferty wraz z pozostałymi dokumentami nie są zwracane oferentowi.

Informacje w sprawach będących przedmiotem niniejszego postępowania konkursowego można uzyskać w Urzędzie Gminy w Repkach, tel. 25 787 50 23

 

 

 

 

 

Załączniki

Zarządzenie (463.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 1 - Ogłoszenie (48.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 2 - Regulamin (33.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 3 (44.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 4 (66.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".