Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Repki

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Informacja dotycząca nieodpłatnej pomocy prawnej

        Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Sokołowskim a Gminą Repki od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018 r. w Urzędzie Gminy Repki będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna. Nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana przez radcę prawnego w środy w godzinach od 7:30 do 11:30, w siedzibie Urzędu Gminy Repki, ul. Parkowa 7, pokój nr 4 (parter)

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1)    poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym,  o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub

2)    wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3)    udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub

4)    sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

1)    podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

2)    z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;

3)    związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

1)    której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub

2)    która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia
 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub

3)    która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub

4)    która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r.
o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub

5)    która nie ukończyła 26 lat, lub

6)    która ukończyła 65 lat, lub

7)    która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Osoby w/w wykazują  uprawnienie do uzyskania pomocy prawnej poprzez:

Ad. 1) przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia
z pomocy   społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia,
o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej

Ad. 2)  przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie
z dnia 5  grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;

Ad. 3)  przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

Ad.4) przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana  poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r.
  o weteranach działań poza granicami państwa;

Ad.  5 ) i 6)  przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;

Ad. 7)  złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych  w tym przepisie.

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".